z/OUD Commissie Bewonerszaken 9 maart 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

5 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant.

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

7 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2016.

9 - Raadsvoorstel inzake evaluatie Basisteam Jeugd en Gezin - stand van zaken na 3 kwartalen.

10 - Raadsvoorstel tot intrekking van de verordening Wet Kinderopvang.

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 17 februari 2016.

13 - Rondvraag.