z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 29 september 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Raadsvoorstel inzake concept-jaarrekening 2014 en ontwerpbegroting 2016-2019 ODBN

6 - Raadsvoorstel inzake handhaving in gebruik genomen gemeentegrond buiten de bebouwde kom

7 - Raadsvoorstel inzake verlaging grondprijs en legeskosten voor de bouw van sociale huurwoningen

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de aangepaste kadernota buitengebied 2016

9 - Commissievoorstel inzake concept-ruimtelijke beleidsnotitie huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten.

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 19 mei 2015

12 - Rondvraag