Raadsvergadering 28 juni 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van de heer A.D.M.M. de Wit

7 - Beediging van de heer A.D.M.M. de Wit. (onder voorbehoud beslissing agendapunt 6)

8 - Raadsvoorstel inzake nieuwbouw KindPark Boekel.

9 - Raadsvoorstel inzake binnenklimaat en duurzaamheid kindcentrum Octopus.

10 - Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering 2017

11 - Raadsvoorstel inzake beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp Zorg in Natura 2019 en bijstelling budgettair kader 2018.

12 - Raadsvoorstel inzake evaluatie pilot De Pionier in Venhorst

13 - Raadsvoorstel inzake extra budget Veilig Thuis 2018-2019.

14 - Raadsvoorstel inzake informatiebeveiliging 2017.

15 - Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van personen in samenwerkingsverbanden en organisaties

16 - Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2019 Regio Noordoost Brabant.

17 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening en jaarverslag 2017 alsmede ontwerpbegroting 2019 BHIC.

18 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 BSOB

19 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant.

20 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

21 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

22 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

23 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2019 en jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

24 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

25 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2017

26 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2018 Gemeente Boekel.

27 - Initiatiefvoorstel inzake Coalitieakkoord 2018-2022

28 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Bedrijventerrein Zandhoek Boekel

29 - Raadsvoorstel inzake voorbereidingsbesluit Bovenstehuis 30 te Boekel

30 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Kindpark Boekel

31 - Raadsvoorstel actualisatie meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2018-2027

32 - Raadsvoorstel inzake mogelijke afkoop van de ontwikkeling Langstraat ongenummerd

33 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

34 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarrekening 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

34.a - Motie vreemd aan de orde van de dag

35 - Vaststelling notulen raadsvergadering 28 en 29 maart en 17 mei 2018

36 - Mededelingen en ingekomen stukken

37 - Rondvraag

38 - Sluiting