z/OUD Commissie Bewonerszaken 2 december 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Participatieverordening 2015.1

5 - Raadsvoorstel inzake heroverweging Participatiefonds 2016

6 - Raadsvoorstel inzake globale analyse ontwikkelingen BUIG-budget 2015

7 - Raadsvoorstel inzake fusie-en frictiekosten brede welzijnsorgansatie Welzijn op Waarde en uitvoering Basisteam Jeugd en Gezin in 2016.

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst gecombineerde vergadering Algemene Zaken en Bewonerszaken 30 september 2015

10 - Rondvraag