z/OUD Commissie Bewonerszaken 29 juni 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.M.G.M. van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2017 en conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

5 - Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

6 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarrekening 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

8 - Raadsvoorstel inzake verlenging Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

9 - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017

10 - Raadsvoorstel inzake opvang, huisvesting en integratie vluchtelingen in Boekel

11 - Commissievoorstel inzake opinienota Toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 9 maart 2016

14 - Rondvraag