Raadsvergadering 15 december 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Besluit hamerstukken

6 - Spreekrecht voor burgers

7 - Raadsvoorstel inzake Herbenoeming interim griffier

8 - Raadsvoorstel inzake Benoeming commissievoorzitters en plaatsvervangers

9 - Raadsvoorstel inzake Mobiliteitsvisie gemeente Boekel

10 - Raadsvoorstel inzake Locatie Hoekstraat 6-8

11 - Raadsvoorstel inzake Aankoop (rest)percelen Randweg

12 - Raadsvoorstel inzake Belasting- en legesverordening 2023

13 - Raadsvoorstel inzake Vaststellen grondprijzen voor 2023

14 - Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Schutboom (hamerstuk)

15 - Raadsvoorstel inzake Omgevingswet Water en Riolering 2023-2028 (hamerstuk)

16 - Raadsvoorstel inzake Subsidieaanvraag ONS-Welzijn 2023-2028 (hamerstuk)

17 - Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2022 (hamerstuk)

18 - Vaststelling notulen raadsvergadering 23 november 2022

19 - Mededelingen en ingekomen stukken

20 - Sluiting