Raadsvergadering 25 juni 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake concept bod Regionale Energie Strategie en lokale inbedding

7 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Burg. Ottowstraat ong.

8 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2020.

9 - Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie Centrum Boekel

10 - Raadsvoorstel inzake wijziging bestemmingsplan Zuidwand

11 - Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Tuinstraat 11-15 Boekel.

12 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Omgevingsdienst Brabant Noord.

13 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Bestuurscommissie Afvalinzameling.

14 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarrekening 2019 Kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost.

15 - Raadsvoorstel inzake herplantverplichting.

16 - Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2021 Regio Noordoost Brabant

17 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging 2020 en ontwerpbegroting 2021 BSOB

18 - Raadsvoorstel inzake herbenoemingsprocedure burgemeester

19 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2021, jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

20 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 Regionale Ambulance Voorziening.

21 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant.

22 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

23 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 Brabants Historisch Informatie Centrum.

24 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2019 Gemeente Boekel.

25 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2020 gemeente Boekel.

26 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

26.a - motie vreemd aan de orde van de dag

27 - Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van M.G.W. Kanters

28 - Onder voorbehoud van het besluit onder punt 27: afscheid van de heer M. Kanters

29 - Onder voorbehoud van het besluit onder punt 27: beediging van de heer M.G.W. Kanters

30 - Vaststelling notulen raadsvergadering 5 maart en 16 april 2020

31 - Mededelingen en ingekomen stukken

32 - Sluiting