Raadsvergadering 26 februari 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2016 BSOB

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Herziening MOB Boekel

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de notitie Naar een verantwoorde veehouderij in Boekel

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Kadernota bestemmingsplan Buitengebied 2016

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Notitie Reikwijdte & Detailniveau bestemmingsplan Buitengebied 2016

10 - Raadsvoorstel inzake een pilot-omgevingsplan ipv een bestemmingsplan voor het buitengebied

11 - Raadsvoorstel Regionaal beleidskader Participatiewet

12 - Raadsvoorstel inzake Verordening Participatiewet

13 - Raadsvoorstel inzake verordeningen Participatiewet en WWB maatregelen

14 - Vaststelling notulen raadsvergaderinig 11 december 2014

15 - Mededelingen en ingekomen stukken

16 - Rondvraag

17 - Sluiting