Raadsvergadering 7 juli 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2015 gemeente Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2016 Gemeente Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2015, begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 Brabants Historisch Informatie Centrum

8 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2017 en jaarverantwoording 2015 Veiligheidsregio Brabant-Noord

9 - Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarstukken 2015 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

10 - Raadsvoorstel inzake beleidsbegroting 2017 en jaarstukken 2-15 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

11 - Raadsvoorstel inzake opvang, huisvesting en integratie vluchtelingen in Boekel

12 - Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2017 en conceptjaarverslag 2015 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

13 - Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarrekening 2015 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

14 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, begroting 2017 en beleidsvisie 2017-2021 GGD Hart voor Brabant

15 - Raadsvoorstel inzake begroting 2017 en jaarrekening 2015 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

16 - Raadsvoorstel inzake verlenging Centrumregeling Jeugdhulp Noordoost Brabant

17 - Raadsvoorstel inzake Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2017

18 - Raadsvoorstel inzake conceptbegroting 2017 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

19 - Raadsvoorstel inzake conceptbegroting ODBN 2017

20 - Raadsvoorstel tot intrekking van de subsidieregeling inzameling oud papier 1997

21 - Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Driedaagse

22 - Raadsvoortstel inzake procedure behandeling bezwaarschrift tegen besluit gemeenteraad m.b.t. verzoek tot bestemmingsplanwijziging perceel Langstraat ongenummerd

23 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 26 mei 2016

24 - Mededelingen en ingekomen stukken

25 - Rondvraag

26 - Sluiting