Commissie Bestuur en Samenleving 9 februari 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Attentie: het aanvangstijdstip is 19.00 uur

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake Regionale ontwikkelagenda opvang, ondersteuning en zorg voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid.

5 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Veiligheidsregio Brabant-Noord

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

7 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2021-2024 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant

8 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 GGD Hart voor Brabant

9 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2022 Brabants Historisch Informatiecentrum

10 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

11 - Informatie mbt financiële gevolgen corona-pandemie

12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 1 december 2020

14 - Rondvraag