Raadsvergadering 13 oktober 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Arendnest 14 en 5a te Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake nieuw besluit op het bezwaar tegen het raadsbesluit van 9 oktober 2014 om het bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening Molenbrand 5 en 9' niet vast te stellen

7 - Raadsvoorstel inzake kap en herinrichting groen in de Burgemeester Schafratstraat

8 - Raadsvoorstel inzake beleidsnotitie arbeidsmigranten

9 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

10 - Raadsvoorstel inzake strategische visie Boekel 2030

11 - Raadsvoorstel inzake frauderisicoanalyse

12 - Raadsvoorstel inzake inkoopbeleid 2016

13 - Raadsvoorstel inzake verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant

14 - Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

15 - Raadsvoorstel inzake toekomst uitvoering Participatiewet en WSW

16 - Raadsvoorstel inzake Beleidsplan beschermd wonen 2016-2020

17 - Raadsvoorstel inzake deelname aan de Cultuurloper

18 - Raadsvoorstel inzake wijziging statuten Stichting OOG

19 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 7 juli 2016

20 - Mededelingen en ingekomen stukken

21 - Rondvraag

22 - Sluiting