z/OUD Commissie Bewonerszaken 24 juni 2015

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Nia Domo

5 - Raadsvoorstel inzake locatiekeuze nieuwbouw onderwijshuisvesting Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake schoolwoningen Octopus

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

9 - Raadsvoorstel inzake begroting 2016 en jaarrekening 2014 GGD Hart van Brabant

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 18 mei 2015

13 - Rondvraag