Raadsvergadering 14 oktober 2021

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake onderzoek geloofsbrief en toelating tot de raad van de heer F.H.A. Koolen.

7 - Onder voorbehoud van het besluit onder punt 6: afscheid van mevrouw N. Dijcks-Mijland.

8 - Onder voorbehoud van het besluit onder punt 6: Beëdiging van de heer F.H.A. Koolen.

9 - Raadsvoorstellen hamerstukken:

9.1 - Raadsvoorstel inzake bestemming locatie 't Stappertje.

9.2 - Raadsvoorstel inzake wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening 2021.

9.3 - Raadsvoorstel inzake tussentijdse wijziging van de Legesverordening 2021.

9.4 - Raadsvoorstel inzake aanwijzing vertegenwoordigers in diverse samenwerkingsverbanden.

9.5 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Daandelendennen Venhorst.

9.6 - Raadsvoorstel inzake Transitievisie Warmte.

9.7 - Raadsvoorstel inzake snelheid verlagende maatregelen Kluisstraat.

9.8 - Raadsvoorstel inzake bijdrage aan marketingcampagne detailhandel Ondernemersvereniging Boekel.

9.9 - Raadsvoorstel inzake toestemming verlenen tot het opheffen van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel.

9.10 - Raadsvoorstel inzake Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021.

10 - Bespreekstukken

10.1 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Kloosterlaan ong.

10.2 - Raadsvoorstel inzake coördinatieregeling Zuidwand.

10.3 - Raadsvoorstel inzake allonge sanering Molenakker 4.

10.4 - Raadsvoorstel inzake gebiedsaanpak Bovenstehuis.

10.5 - Raadsvoorstel inzake Plan van Aanpak Mobiliteitsvisie.

10.6 - Raadsvoorstel inzake startersleningen.

10.7 - Raadsvoorstel inzake vervanging vrachtwagen buitendienst.

10.8 - Raadsvoorstel inzake compensatie corona maatschappelijke verenigingen Q2 2021.

10.9 - Raadsvoorstel inzake meerjarenbeleid bibliotheek De Lage Beemden 2022-2025 en subsidie 2022.

10.10 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling en begroting GGD Hart voor Brabant.

10.12 - Motie vreemd aan de orde van de dag

11 - Vaststelling notulen raadsvergaderingen 20 mei 2021 en 24 juni 2021.

12 - Mededelingen en ingekomen stukkenlijst

13 - Sluiting