z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 27 juni 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 ODBN.

5 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bovenstehuis 17 te Boekel

7 - Opinierend commissievoorstel m.b.t. ontwerp-omgevingsplan en ingediende zienswijzen

8 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

9 - Vaststelling advieslijst vergadering 23 mei en 7 en 8 juni 2017

10 - Rondvraag