Commissie Bestuur en Samenleving 8 maart 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaats gevonden.

5 - Raadsvoorstel inzake instelling commissie en verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022.

6 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Werkvoorzieningschap Noord-Brabant.

7 - Raadsvoorstel inzake Beleidslijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen buitensportaccommodaties. (Onder voorbehoud)

8 - Raadsvoorstel inzake financiële bijdrage aanleg padelbanen TC Boekel.

9 - Raadsvoorstel inzake control- en rapportageprotocol 2021.

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 1 februari 2022.

12 - Rondvraag.