Commissie Wonen en Werken 9 juni 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaats gevonden.

5 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Tuinstraat 24 Boekel.

6 - Raadsvoorstel inzake verordening gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed gemeente Boekel 2022.

7 - Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie Venhorst.

8 - Raadsvoorstel inzake actualisatie MJOP gebouwen 2022-2027.

9 - Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regiotaxi - Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.

10 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).

11 - Raadsvoorstel inzake concept jaarplan en begroting 2023 Regio Noordoost Brabant (RNOB).

12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 7 maart 2022.

14 - Rondvraag.