Raadsvergadering 11 december 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake wegbeheerplan Boekel 2015-2019

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zijp 7

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsen voor 2015

8 - Raadsvoorstel inzake toekomst onderwijshuisvesting Boekel

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het Controle- en rapportageprotocol Accountantscontrole jaarrekening 2014

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het treasurystatuut 2015.

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota financieel beleid 2015

13 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2014

14 - Raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2015

15 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2015

16 - Raadvoorstel inzake Veiligheids Integrale Veiligheid 2015-2018

17 - Raadsvoorstel inzake verbeterpunten samenwerkingsverbanden

18 - Vaststelling notulen raadsvergadering 9 oktober en 6 november 2014

19 - Mededelingen en ingekomen stukken

20 - Rondvraag

21 - Sluiting