z/OUD commissie Algemene Zaken 1 december 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel tot vaststeling van het Controle- en rapportageprotocol accountantscontrole jaarrekening 2014

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het treasurystatuut 2015

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Nota financieel beleid 2015

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2014

9 - Raadsvoorstel inzake de belastingverordeningen 2015

10 - Raadsvoorstel inzake Veiligheidsplan integrale veiligheid 2015-2018

11 - Raadsvoorstel inzake verbeterpunten samenwerkingsverbanden

12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 23 juni 2014

14 - Rondvraag