Raadsvergadering 30 maart 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Trekking van het stemnummer

4 - Vaststellen van de agenda

5 - Besluit hamerstukken

6 - Spreekrecht voor burgers

7 - Raadsvoorstel inzake Benoeming lid Werkgeverscommissie

8 - Raadsvoorstel inzake Verruiming vermogensnorm kwijtschelding

9 - Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage

10 - Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol 2022 (hamerstuk)

11 - Raadsvoorstel inzake Gebiedsvisie Venhorst (hamerstuk)

12 - Raadsvoorstel inzake Afvalstoffenverordening gemeente Boekel 2023 (hamerstuk)

13 - Mededelingen en ingekomen stukken en memo's

14 - Vaststelling advieslijst raadsvergadering 16 februari 2023

14.a - Motie vreemd aan de orde DOP inzake Verhoging Subsidieplafond Muziekonderwijs

15 - Sluiting