Raadsvergadering 10 december 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Burgt, fase 1a.

7 - Raadsvoorstel inzake grondprijsaanpassing reststrook Churchillstraat

8 - Raadsvoorstel inzake herziening beleid huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten

9 - Raadsvoorstel inzake grondprijzen 2021

10 - Raadsvoorstel inzake exploitatieplan bedrijventerrein Venhorst

11 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan 'Zanddelweg ong. Venhorst'

12 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

13 - Raadsvoorstel inzake Nota financieel beleid 2021.

14 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordeningen ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet.

15 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.

16 - Raadsvoorstel inzake de Algemene Plaatselijke Verordening 2021.

17 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek Veiligheidsregio Brabant-Noord mbt deelname in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s.

18 - Raadsvoorstel tot vaststelling van belasting- en legesverordeningen 2021.

19 - Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2020.

20 - Raadsvoorstel inzake verlenging cultuurloper basisscholen

21 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2021

22 - Raadsvoorstel inzake Tijdelijke wet maatregelen Covid-19

23 - Vaststelling notulen raadsvergadering 8 oktober 2020

24 - Mededelingen en ingekomen stukken

25 - Sluiting