Raadsvergadering 24 juni 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstellen hamerstukken

6.1 - Raadsvoorstel inzake onttrekking wegen aan de openbaarheid als gevolg van realisatie van de Randweg

6.2 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020, jaarverslag 2020 en kadernota 2022 Brabants Historisch Informatie Centrum.

6.3 - Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

6.4 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening en jaarstukken 2020 en begroting 2022.

6.5 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord voor de programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020.

6.6 - Raadsvoorstel inzake concept jaarplan en begroting 2022 RNOB (Regio Noordoost-Brabant).

6.7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarverslag 2020 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant.

6.8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2022 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

6.9 - Raadsvoorstel inzake aankoop gronden Neerbroek 3

7 - Bespreekstukken

7.1 - Raadsvoorstel inzake zendtijdmachtiging BLOK 2021

7.2 - Raadsvoorstel inzake RES 1.0

7.3 - Raadsvoorstel inzake duurzaamheidsplan met uitvoeringsagenda

7.4 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2020 en begroting 2022 gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

7.5 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en programmabegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (OBDN).

7.6 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) m.b.t. uittreden Haaren per 1 januari 2021 en twee andere wijzigingen.

7.7 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020 en ontwerpbegroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

7.8 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Boekel.

7.9 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2021 gemeente Boekel.

7.10 - Raadsvoorstel inzake ontwikkelvisie De Burgt fase 2

7.12 - Raadsvoorstel inzake veranderopgave inburgering.

7.13 - Raadsvoorstel inzake ophogen budget mantelzorgwaardering.

7.14 - Motie vreemd aan de orde van de dag

8 - Vaststelling notulen raadsvergadering d.d. 20 mei 2021

9 - Mededelingen en ingekomen stukken

10 - Sluiting