Commissie Wonen en Werken 30 november 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Horen indieners ZiensWijzen inzake agendapunt 6 Bestemmingsplan Schutboom

6 - Bestemmingsplan Schutboom

7 - Locatie Hoekstraat 6-8

8 - Mobiliteitsvisie gemeente Boekel

9 - Omgevingswet Water en Riolering 2023-2028

10 - Vaststellen van de grondprijzen voor 2023

11 - Aankoop (rest) percelen Randweg

12 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 10 november 2022

14 - Rondvraag

15 - Sluiting