z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 6 december 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake sociale paragraaf Woonvisie 2016

5 - Raadsvoorstel inzake aanvullend krediet Omgevingsplan Buitengebied 2016

6 - Raadsvoorstel inzake uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot randweg Boekel

7 - Raadsvoorstel tot het vaststellen van de grondprijzen en de fondsen voor 2017

8 - Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Boekel

9 - Raadsvoorstel inzake Wegbeheerplan Boekel 2017-2021

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 12 september en 4 oktober 2016

12 - Rondvraag