Commissie Bestuur en Samenleving 15 juni 2020

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2021, jaarverantwoording en resultaatbestemming 2019 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

6 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 Regionale Ambulance Voorziening.

7 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 GGD Hart voor Brabant.

8 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

9 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarstukken 2019 Brabants Historisch Informatie Centrum.

10 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2019 Gemeente Boekel.

11 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2020 gemeente Boekel.

12 - Raadsvoorstel inzake begroting 2021 en jaarverslag 2019 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

14 - Vaststelling advieslijst vergadering 12 mei 2020

15 - Rondvraag