z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 16 februari 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Van

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2017 van de Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2017 Omgevingsdienst Brabant Noord

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Schutboom 1 Boekel

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Herziening Schutboom 8 en Bergstraat 28 Boekel

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Beheersverordening Venhorst

10 - Raadsvoorstel inzake verzoek tot bestemmingsplanwijziging van het perceel Langstraat ongenummerd.

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 1 december 2015

13 - Rondvraag