Commissie Bestuur en Samenleving 7 december 2021

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik op onderwerpen die gaan spelen binnen portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost en stukje terugkoppeling van bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden.

5 - Raadsvoorstel inzake bestuursrapportage 2021.

6 - Raadsvoorstel inzake belasting- en legesverordeningen 2022.

7 - Raadsvoorstel inzake verordening op de heffing en de invordering van de onroerend zaakbelastingen 2022.

8 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost - Brabant 2022.

9 - Raadsvoorstel inzake Statutenwijziging Stichting SAAM Openbaar Onderwijs.

10 - Raadsvoorstel inzake verordening beslistermijn schuldhulpverlening 2022.

11 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

12 - Vaststelling advieslijst vergadering d.d. 5 oktober 2021.

13 - Rondvraag.