z/OUD commissie Algemene Zaken 10 maart 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Regionaal Veilgheidshuis Maas & Leijgraaf.

5 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2015 Veilgheidsregio Brabant Noord.

6 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 Brabants Historisch Informatie Centrum.

7 - Raadsvoorstel inzake Alcohol Preventie- en handhavingsplan 2014-2016.

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.

9 - Mededelingen en ingekomen stukken.

10 - Vaststellen advieslijst vergadering 2 december 2013

11 - Rondvraag