Raadsvergadering 30 maart 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake Kadernota Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Omgevingsdienst Brabant Noord

8 - Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage 2017

9 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Brabants Historisch Informatiecentrum

10 - Raadsvoorstel inzake Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

11 - Raadsvoorstel inzake Kaderbrief 2018 Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

12 - Raadsvoorstel inzake Kadernota en begroting 2018 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf

13 - Raadsvoorstel inzake verlengen ontheffing woonplaatsvereiste voor T.A.M. van de Loo

14 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

15 - Raadsvoorstel inzake Beleidsplan 2017-2020 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost

16 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

17 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2018 en wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

18 - Vaststelling notulen raadsvergadering 23 februari 2017

19 - Mededelingen en ingekomen stukken

20 - Rondvraag

21 - Sluiting