Raadsvergadering 14 december 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake Koersnota Maatschappeljke Opvang 2017-2022

7 - Raadsvoorstel inzake fusie Stichting Openbaar Onderwijsgroep en Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2018

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Re-integratieverordening Participatiewet 2018.

10 - Raadsvoorstel inzake het verlenen van toestemming tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BSOB

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen 2018.

12 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2018

13 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de bestuursrapportage 2017

14 - Raadsvoorstel inzake gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Volkelseweg.

15 - Raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan 'De Run, Boekel'.

16 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Beheersverordening Kom Boekel

17 - Opinierend bespreken raadsvoorstel inzake Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016

18 - Raadsvoorstel tot het vaststellen van de grondprijzen en de fondsen voor 2018.

19 - Raadsvoorstel inzake vaststellen grenzen bebouwde kom wet Natuurbescherming

20 - Raadsvoorstel inzake centrumontwikkeling zuidwand

21 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 6 september, 12 oktober en 9 november 2017

22 - Mededelingen en ingekomen stukken

23 - Rondvraag

24 - Sluiting