Raadsvergadering 23 juni 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

Raadsvoorstellen gemarkeerd met een * zijn voorgedragen als hamerstuk.

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Trekking van het stemnummer.

3 - Vragenhalfuur.

4 - Spreekrecht voor burgers.

5 - Vaststellen van de agenda.

6 - Besluit hamerstukken.

7 - Onderzoek geloofsbrieven en toelating van de nieuw benoemde leden van de raad.

8 - Beëdiging nieuwe leden van de raad (onder voorbehoud beslissing agendapunt 7).

9 - Initiatiefvoorstel inzake coalitieakkoord 2022-2026.

10 - Raadsvoorstel inzake instelling raadscommissies en benoeming commissievoorzitters.

11 - Raadsvoorstel inzake gespecialiseerde opvang Kindcentrum SBO Petrus Donders als voorliggende voorziening jeugdhulp.

12 - Raadsvoorstel inzake subsidieverhoging de Pionier - Venhorst.

13 - Raadsvoorstel inzake gedeeltelijke kwijtschelding huren verenigingen november 2021 tot en met januari 2022.*

14 - Raadsvoorstel inzake verordening jeugdhulp gemeente Boekel 2022.

15 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2021 gemeente Boekel.

16 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2022 gemeente Boekel.

17 - Raadsvoorstel inzake Belasting Samenwerking Oost-Brabant: jaarrekening 2021, ontwerp 1e begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023.*

18 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag 2021 en begroting 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.*

19 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

20 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en ontwerpbegroting 2023 Brabants Historisch Informatie Centrum.*

21 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2021, begroting 2023 en wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant.*

22 - Raadsvoorstel inzake begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant.

23 - Raadsvoorstel inzake Zienswijze Programmabegroting 2023 en resultaatbestemming 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord.*

24 - Raadsvoorstel inzake aanwijzen Woo-contactpersoon en mandatering van de bevoegdheid tot aanwijzing.*

25 - Raadsvoorstel inzake mandatering griffier beslissing op verzoeken om informatie ingevolge de Wet open overheid.*

26 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Tuinstraat 24 Boekel.

27 - Raadsvoorstel inzake verordening gemeentelijke adviescommissie Cultureel Erfgoed gemeente Boekel 2022.

28 - Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie Venhorst.

29 - Raadsvoorstel inzake actualisatie MJOP gebouwen 2022-2027.*

30 - Raadsvoorstel inzake Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regiotaxi - Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer.*

31 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).*

32 - Raadsvoorstel inzake concept jaarplan en begroting 2023 Regio Noordoost Brabant (RNOB).*

33 - Moties vreemd aan de orde van de dag.

34 - Vaststelling notulen raadsvergadering van de openbare raadsvergadering van 15 december 2021.

35 - Mededelingen en ingekomen stukken

36 - Besloten raadsvergadering.

37 - Sluiting