Commissie Wonen en Werken 31 oktober 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.D.M.M. de Wit

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake zienswijze regionale mestvisie

5 - Discussienota onderzoek verkeersafwikkeling oost-west route

6 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

7 - Rondvraag