z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 23 mei 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Het aanvangstijdstip blijft 20.00 uur. Er hebben zich inmiddels 3 personen gemeld om gehoord te worden n.a.v. de ingediende zienswijze op ontwerpbestemmingsplan Randweg Boekel. Deze zienswijzen zijn toegevoegd aan de stukken bij punt 4

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Randweg Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Boekel 2017-2022

6 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

7 - Vaststelling advieslijst vergadering 21 maart 2017

8 - Rondvraag