Raadsvergadering 6 juli 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake projectvoorstel nieuwbouw KindPark Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake plan van aanpak transformatie jeugdhulp

8 - Raadsvoorstel inzake beleidsplan 2018-2021 bibliotheek De lage Beemden en subsidieaanvraag

9 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2016 en begroting 2018 GGD Hart voor Brabant.

10 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 van de gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

11 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

12 - Raadsvoorstel begroting 2018 en jaarverslag 2016 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

13 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 ODBN.

14 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

15 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Bovenstehuis 17 te Boekel

16 - Raadsvoorstel inzake krediet voor nader onderzoek nieuwvestiging Langstraat ongenummerd

17 - Raadsvoorstel inzake benoeming accountant

18 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2016 Gemeente Boekel.

19 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2017

20 - Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2018 Regio Noordoost Brabant.

21 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening en jaarverslag 2016 en begroting 2018 BHIC

22 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2018 en jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

23 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarstukken 2016 Regionale Ambulance Voorziening.

24 - Raadsvoorstel inzake begroting 2018 en jaarrekening 2016 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

25 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 1 juni 2017

26 - Mededelingen en ingekomen stukken

27 - Rondvraag

28 - Sluiting