Raadsvergadering 24 maart 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststellen van de agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Raadsvoorstel inzake voortgang en kosten Omgevingsplan Buitengebied 2016

6 - Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Statenweg 36, Venhorst

7 - Raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan De Aa 5

8 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de 2e wijziging van de Verordening Startersleningen

9 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost Brabant.

10 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 GGD Hart voor Brabant.

11 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

12 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost.

13 - Raadsvoorstel inzake onderzoek verkeersveiligheid en beeldvorming buitenruimte locatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Parkweg

14 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 2016.

15 - Raadsvoorstel inzake evaluatie Basisteam Jeugd en Gezin - stand van zaken na 3 kwartalen.

16 - Raadsvoorstel tot intrekking van de verordening Wet Kinderopvang.

17 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Brabants Historisch Informatiecentrum.

18 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf.

19 - Raadsvoorstel inzake beleidskader 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

20 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het controle- en rapportageprotocol.

21 - Raadsvoorstel inzake benoemen voorzitter raadscommissie Bewonerszaken.

22 - Raadsvoorstel inzake zendtijdmachtiging Stichting Boekelse Lokale Omroep Kring.

23 - Initiatiefvoorstel tot verlenging van de ontheffing van het woonplaatsvereiste ten behoeve van wethouder T.A.M. van de Loo.

24 - Vaststelling notulen raadsvergadering 25 februari 2016

26 - Mededelingen en ingekomen stukken

27 - Rondvraag

28 - Sluiting