Raadsvergadering 20 mei 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake BSOB: jaarrekening 2020, 1e begrotingswijziging 2021, ontwerpkadernota 2022 en ontwerpbegroting 2022.

7 - Raadsvoorstel inzake wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Centrum in verband met het opsplitsen en opheffen van de gemeente Haaren per 1 januari 2021.

8 - Initiatiefvoorstel inzake startersleningen.

9 - Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Daandelendennen Venhorst.

10 - Raadsvoorstel inzake gebiedsvisie & beeldkwaliteitsplan – Levendig Landgoed Huize Padua.

11 - Raadsvoorstel inzake verplaatsen verkeerskundige bebouwde komgrenzen aan de Molenstraat (N605), Gemertseweg (N605), Neerbroek en de Erpseweg te Boekel.

12 - Raadsvoorstel inzake principeverzoek: Veegplan ontwikkeling locaties Coppens Farm B.V. in buurtschap De Elzen.

13 - Motie vreemd aan de orde van de dag

14 - Vaststelling notulen raadsvergadering 30 maart 2021 en 8 april 2021

15 - Mededelingen en ingekomen stukken

16 - Sluiting