Commissie Bestuur en Samenleving 19 juni 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Raadsvoorstel inzake nieuwbouw KindPark Boekel.

5 - Raadsvoorstel inzake binnenklimaat en duurzaamheid kindcentrum Octopus.

6 - Raadsvoorstel inzake Vangnetuitkering 2017

7 - Raadsvoorstel inzake beleidsuitgangspunten en budgettair kader specialistische jeugdhulp Zorg in Natura 2019 en bijstelling budgettair kader 2018.

8 - Raadsvoorstel inzake evaluatie pilot De Pionier in Venhorst

9 - Raadsvoorstel inzake extra budget Veilig Thuis 2018-2019.

10 - Raadsvoorstel inzake informatiebeveiliging 2017.

11 - Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van personen in samenwerkingsverbanden en organisaties

12 - Raadsvoorstel inzake jaarplan en begroting 2019 Regio Noordoost Brabant.

13 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening en jaarverslag 2017 alsmede ontwerpbegroting 2019 BHIC.

14 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2017, begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 BSOB

15 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 GGD Hart voor Brabant.

16 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarverslag 2017 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

17 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.

18 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf

19 - Raadsvoorstel inzake programmabegroting 2019 en jaarverantwoording en resultaatbestemming 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord

20 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord

21 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2017

22 - Raadsvoorstel inzake Voorjaarsnota 2018 Gemeente Boekel.

23 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

24 - Vaststelling advieslijst commissie Algemene zaken van 19 maart en commissie Bewonerszaken van 20 maart 2018

25 - Rondvraag