Raadsvergadering 14 december 2023

Algemene informatie
Plaats Gemeenschapshuis De Horst te Venhorst
Tijd 19:00 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

LET OP: gewijzigde aanvangstijd en locatie!

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Installatie nieuw raadslid

3 - Vragenhalfuur

4 - Trekking van het stemnummer

5 - Vaststellen van de agenda

6 - Besluit hamerstukken

7 - Benoeming voorzitter en lid rekenkamer Boekel en klankbordgroep

8 - Spreekrecht voor burgers

9 - Raadsvoorstel inzake Vaststelling bestemmingsplan omgevingsplan Veegplan 10B

10 - Raadsvoorstel inzake Geurgebiedsvisie, geurverordening en beleidsregels geur 2023

11 - Raadsvoorstel inzake Adviesrecht, participatieplicht en uitgebreide procedure definitief

12 - Raadsvoorstel inzake APV

13 - Raadsvoorstel inzake Belasting- en legesverordening 2024

14 - Raadsvoorstel inzake Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling ODBN 2024

15 - Raadsvoorstel inzake Grondprijzen 2024

16 - Raadsvoorstel inzake Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

17 - Raadsvoorstel inzake Aanpassing Erpseweg

18 - Raadsvoorstel inzake Formatieplan Griffie Boekel

18.a - Motie vreemd aan de orde van de VVD inzake Gehandicapten Parkeerkaart

18.b - Motie vreemd CDA subsidieaanvragen niet on hold zetten

19.* - Raadsvoorstel inzake Verordeningen Gemeente Boekel 2023 artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet

20.* - Raadsvoorstel inzake Nota reserves en voorzieningen 2023

21.* - Raadsvoorstel inzake Stimuleringslening sportverenigingen en stichtingen

22.* - Raadsvoorstel inzake Verordening Rekenkamer Boekel 2024

23.* - Raadsvoorstel inzake Bestuursrapportage 2023

24.* - Raadsvoorstel inzake BSOB 2e Burap en 2e BW 2023

25 - Vaststelling notulen raadsvergadering 8 november 2023

26 - Mededelingen en ingekomen stukken

27 - Sluiting