Raadsvergadering 12 december 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - raadsvoorstel inzake benoeming accountant

7 - raadsvoorstel tot vaststelling van de 1e wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Boekel 2018

8 - raadsvoorstel inzake bestuursrapportage 2019

9 - raadsvoorstel inzake visienotitie armoedebestrijding

10 - raadsvoorstel inzake belastingverordeningen 2020

11 - raadsvoorstel tot vaststelling van de verordening onroerende zaakbelastingen 2020

12 - raadsvoorstel tot vaststelling van het Regionaal beleidsplan Jeugdhulp 2020-2023 Noordoost Brabant

13 - raadsvoorstel inzake concept-beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Brabant-Noord.

14 - raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zuidwand Boekel

15 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Schutboom 12 Boekel.

16 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Erpseweg 20 Boekel

17 - Raadsvoorstel inzake sloop voormalig pand basisschool De Regenboog

18 - Raadsvoorstel inzake kredietaanvraag ivm uitspraak Raad van State in procedures Omgevingsplan Buitengebied

19 - Raadsvoorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

20 - Raadsvoorstel sport- en beweegvisie en sport- en beweegakkoord

21 - Raadsvoorstel inzake Regionale Bodemkwaliteitskaart en Nota Bodembeheer 2019

22 - Raadsvoorstel inzake Woonvisie 2020-2030

22.a - motie DOP vreemd aan de orde van de dag

22.a.a - Motie Bergstraat DOP-GVB-CDA-VVD/ Aangenomen

23 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 3 oktober 2019

24 - Mededelingen en ingekomen stukken

25 - Sluiting