Commissie Bestuur en Samenleving 10 juni 2021

Algemene informatie
Plaats gemeenschapshuis De Horst Venhorst
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Terugkoppeling Klankbordgroep Raadsleden Regio Brabant Noordoost door mevr. Van Eert en dhr. Van Lanen.

6 - Informatie m.b.t. financiële gevolgen corona-pandemie.

7 - Raadsvoorstel inzake veranderopgave inburgering.

8 - Raadsvoorstel inzake ophogen budget mantelzorgwaardering.

9 - Raadsvoorstel inzake jaarrekening 2020, jaarverslag 2020 en kadernota 2022 Brabants Historisch Informatie Centrum.

10 - Raadsvoorstel inzake jaarverslag en jaarrekening 2020 gemeente Boekel.

11 - Raadsvoorstel inzake voorjaarsnota 2021 gemeente Boekel.

12 - Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarstukken 2020 Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant.

13 - Raadsvoorstel inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening en jaarstukken 2020 en begroting 2022.

14 - Raadsvoorstel inzake zienswijzeverzoek van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord voor de programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020.

15 - Raadsvoorstel inzake concept jaarplan en begroting 2022 RNOB (Regio Noordoost-Brabant).

16 - Raadsvoorstel inzake begroting 2022 en jaarverslag 2020 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant.

17 - Raadsvoorstel inzake begroting 2022 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten.

18 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

19 - Vaststelling advieslijst vergadering 28 april 2021

20 - Rondvraag