z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 11 maart 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

01 - Opening

02 - Vaststelling agenda

03 - Spreekrecht voor burgers

04 - Stand van zaken Randweg

05 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord

06 - Raadsvoorstel inzake Kadernota 2015 GR Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

07 - Raadsvoorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

08 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2014.

09 - Raadsvoorstel inzake gemeentelijk archeologiebeleid.

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de beleidsregel Ruimte voor Ruimte woningen

11 - Opiniërend bespreken van het raadsvoorstel inzake initiatief Ecodorp Boekel

12 - Mededelingen en ingekomen stukken

13 - Vaststelling advieslijst vergadering 11 februari 2014.

14 - Rondvraag