Raadsvergadering 4 april 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake vervolgstappen ontwikkeling Gezondheidsplein Boekel

7 - Raadsvoorstel inzake sport- en beweegvisie

8 - Raadsvoorstel reparatiebesluit bestemmingsplan 'Omgevingsplan Buitengebied Boekel 2016'

9 - Raadsvoorstel inzake het vrijgeven van vervangingsinvesteringen voetbalvelden

10 - Raadsvoorstel inzake startnotitie Regionale Energie Strategie Noordoost Brabant

10.a - Motie vreemd aan de orde van de dag

11 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 28 februari 2019

12 - Mededelingen en ingekomen stukken

13 - Rondvraag

14 - Sluiting