z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 11 februari 2014

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken Randweg

5 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord

6 - Horen van indieners van zienswijzen en adviseren omtrent raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Zandhoek 7-9 Boekel

7 - raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Scheidingsweg, Paintballterrein

8 - raadsvoorstel inzake jaarverslag 2013 Monumentencommissie

9 - Mededelingen en ingekomen stukken

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 3 december 2013

11 - Rondvraag