z/OUD Commissie Bewonerszaken 4 december 2013

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.A.M. Heunks-van Uden

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake beleidsplan 'Transformatie van AWBZ naar Wmo'

5 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2014

6 - Raadsvoorstel inzake vaststelling minimum basistarief huishoudelijke verzorging

7 - Raadsvoorstel inzake Ondernemingsplan Nia Domo

8 - Commissievoorstel inzake evaluatie subsidieverordening

9 - Mededelingen en ingekomen stukken

10 - Vaststelling advieslijst vergadering 25 september 2013

11 - Rondvraag