z/OUD commissie Algemene Zaken 9 mei 2016

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter J.M. van Duijnhoven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake het aanwijzen van een waarnemend voorzitter van de gemeenteraad

5 - Raadsvoorstel inzake het aangaan van een achtervangovereenkomst met het Waarborgfonds Sociale Woningbouw

6 - Raadsvoorstel inzake BoekelNet

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de Archiefverordening gemeente Boekel 2016

8 - Raadsvoorstel inzake jaarstukken 2015, herziene begroting 2016 en ontwerpbegroting 2017 BSOB

9 - Raadsvoorstel inzake verlenging convenant regionale samenwerking Noordoost Brabant

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 7 maart 2016

12 - Rondvraag