z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 3 december 2013

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Stand van zaken randweg

5 - Stand van zaken Omgevingsdienst Brabant Noord

6 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2005, herziening Zandhoek 12.

7 - Raadsvoorstel inzake herziene vaststelling bestemmingsplan Burgt 6, ruimte voor ruimte.

8 - Raadsvoorstel inzake de Nota grondbeleid 2013

9 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondprijzen en fondsvorming voor 2014

10 - Raadsvoorstel inzake initiatieven Buskensstraat

11 - Mededelingen en ingekomen stukken

12 - Vaststelling advieslijst vergadering 24 september 2013

13 - Rondvraag