z/OUD Commissie Grondgebiedzaken 3 oktober 2017

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter A.J.P.M. van Eert-van de Ven

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Raadsvoorstel inzake wijziging Afvalstoffenverordening regio Land van Cuijk en Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake snoeiwerkzaamheden 2017

6 - Raadsvoorstel inzake vaststellen grenzen bebouwde kom Wet natuurbescherming

7 - Raadsvoorstel inzake actualisatie lijst waardevol groen en 1e wijziging van de Apv 2014

8 - Raadsvoorstel inzake conceptkaders en krediet centrumontwikkeling (zuidwand St. Agathaplein)

9 - Raadsvoorstel inzake vestiging voorkeursrecht op percelen gelegen in het gebied 'Centrum-Boekel"

10 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Sint Josephplein 35 Venhorst'

11 - Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan 'Bergstraat/Runstraat (2)'

12 - Raadsvoorstel inzake aanpak wateroverlast Bovenstehuis

13 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

14 - Vaststelling advieslijst vergadering 27 juni 2017

15 - Rondvraag