Raadsvergadering 28 maart 2022

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter C.J.M. van den Elsen

De raadsvoorstellen gemarkeerd met een * zijn voorgedragen als hamerstuk.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Besluit hamerstukken

5 - Spreekrecht voor burgers

6 - Trekking van het stemnummer

7 - Raadsvoorstel inzake Bestemmingsplan Runstraat 7-7a.

8 - Raadsvoorstel inzake integrale en toekomstbestendige aanpak Bosberg. *

9 - Raadsvoorstel inzake ombouw openbare verlichting naar LED. *

10 - Raadsvoorstel inzake grondbedrijfrapportage 2022.

11 - Raadsvoorstel inzake bekrachtiging geheimhouding stukken inzake ontwikkeling Zuidwand. (wordt nagezonden)

12 - Raadsvoorstel geloofsbrieven en toelating van de benoemde leden van de raad.

13 - Raadsvoorstel inzake instelling commissie en verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad gemeente Boekel 2022. *

14 - Raadsvoorstel inzake kadernota 2023 Werkvoorzieningschap Noord-Brabant. *

15 - Raadsvoorstel inzake Beleidslijn vervangings- en uitbreidingsinvesteringen buitensportaccommodaties.

16 - Raadsvoorstel inzake financiële bijdrage aanleg padelbanen TC Boekel.

17 - Raadsvoorstel inzake control- en rapportageprotocol 2021. *

18 - Vaststelling notulen raadsvergadering 10 november 2021 (wordt nagezonden).

20 - Afscheid van de leden van de raad die niet in de raad in nieuwe samenstelling terugkeren.

21 - Sluiting