Commissie Wonen en Werken 20 maart 2023

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter S.A.H.M. / Sharon de Bruin

Deze commissie wordt samen met de commissie Bestuur en Samenleving gecombineerd.

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vaststelling agenda

3 - Spreekrecht voor burgers

4 - Vooruitblik en terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost

5 - Raadsvoorstel inzake Verruiming vermogensnorm kwijtschelding

6 - Raadsvoorstel inzake Controle- en rapportageprotocol 2022

7 - Raadsvoorstel inzake Gebiedsvisie Venhorst

8 - Raadsvoorstel inzake Afvalstoffenverordening gemeente Boekel 2023

9 - Raadsvoorstel inzake Grondbedrijfrapportage

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's

11 - Vaststelling advieslijst vergadering 30 november 2022

12 - Rondvraag

13 - Sluiting