Raadsvergadering 3 oktober 2019

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 19:30 uur
Voorzitter P.M.J.H. Bos

Documenten

Agenda

1 - Opening

2 - Vragenhalfuur

3 - Vaststellen van de agenda

4 - Spreekrecht voor burgers

5 - Trekking van het stemnummer

6 - Raadsvoorstel inzake Erfgoedverordening Boekel 2019

7 - Raadsvoorstel tot vaststelling van de grondexploitatie Voskuilen, Venhorst.

8 - Raadsvoorstel inzake Ontwikkelvisie De Burgt

9 - raadsvoorstel inzake aankoop gronden Penninx en vaststellen exploitatie Bedrijventerrein Lage Raam

10 - Raadsvoorstel inzake Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Boekel en Reglement van orde voor de vergaderingen van de raadscommissies

10.a - Motie vreemd aan de orde van de dag

11 - Vaststelling notulen raadsvergadering van 27 juni 2019

12 - Mededelingen en ingekomen stukken

13 - Rondvraag

14 - Sluiting