Commissie Wonen en Werken 20 juni 2018

Algemene informatie
Plaats Raadzaal
Tijd 20:00 uur
Voorzitter M.A.T. van den Broek

Documenten

Agenda

0 - Geluidsfragmenten

1 - Opening.

2 - Vaststelling agenda.

3 - Spreekrecht voor burgers.

4 - Horen van indiener van een zienswijze en adviseren omtrent raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Bedrijventerrein Zandhoek Boekel

5 - Raadsvoorstel inzake voorbereidingsbesluit Bovenstehuis 30 te Boekel

6 - Raadsvoorstel inzake bestemmingsplan Kindpark Boekel

7 - Raadsvoorstel actualisatie meerjaren onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2018-2027

8 - Raadsvoorstel inzake mogelijke afkoop van de ontwikkeling Langstraat ongenummerd

9 - Raadsvoorstel inzake begroting 2019 en jaarstukken 2017 Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

10 - Mededelingen, ingekomen stukken en memo's.

11 - Vaststelling advieslijst vergadering gecombineerde commissie Algemene Zaken en Grondgebiedzaken 19 maart 2018

12 - Rondvraag